08.01.2008.

HOmeinizam u Bosni

Photobucket

 

     Poznato je da je šiizam nastrani pravac koji je uvijek bio rak–rana islamskog ummeta. Šiiti su uvijek radili sa kvislinzima i zabijali nožu leđa sunnitima. Dovoljna je jedna činjenica koja može najbolje opametiti Bošnjake muslimane: Osmanska država nije priznavla Safevijsku šiitsku državu koja je bila pandan Osmanskom hilafetu. Safevije (sa područja današnjeg Irana) su zabile nož u leđa Turcima koji su opsjedali Beč 1529. g. sklopivši tajni ugovor sa tadašnjom austougarskom kraljicom i udarivši na Osmansku državu. Tako su Turci bili prisiljeni napustiti front i opsjedu Beča i vratiti se da se bore na granicama sa Safevijeskom državom. Jedna od činjenica koja govori da Osmanlije nisu uvršatavale šiite Safevije među muslimane je i da su im uskraćivali pravo dolaska na hadždž tokom osmanske vladavine.

Bosanski muslimani se prvi put direktnije susreću sa šiitskim učenjima agresijom na BiH 1992. godine. Iranski šiiti su BiH vidjeli kao dobru priliku za IZVOZ HOMEINIJEVSKE REVOLUCIJE putem humanitarne i vojne pomoći. Ta pomoć je prihvaćana od strane tadašnje vlasti koja nije znala (ili je gledala na veću korist u odnosu na manju) za njihove perfidne namjere širenja šiitskog „mezheba“ i homenizima u BiH. Veze tadašnjih BiH (bošnjačkih) vlasti i iranskog šiitskog režima su daleko prije uspostavljene odlaskom pripadnika pokreta „Mladi muslimani“ u Iran nakon tamošnje šiitske revolucije. Veze su ojačale i to je rezultiralo ostankom šiitskog utjecaja na bošnjačke političare i javnost. Naročito se njihov poziv očituje kao perfidan zbog postepenosti pozivanja u svoje vjerovanje i skrivanje ovog vjerovanja u početnim etapama pridobijanja širih masa (tukja/tekijja).
Današnje šiitske aktivnosti su umotane u odoru IZ BiH, ili tačnije pojedinaca u IZ BiH koja je prisiljena zbog ratnih usluga tolerisati tajnovito ezoterično širenje ovog učenja koje je često potpomognuto intelektulanim slojevima sa FIN-a.
Najbolji pokazatelj je nedavno primanje dr. Rešida Hafizovića za člana Iranske akademije za filozofiju u Teheranu.1

1 Postdiplomski studij je završio u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 1989., a na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta doktorirao 1993. na temu: «Filozofsko-teološko učenje o Logosu u djelu Muhyiddin Ibn 'Arabija». Njegovo preferiranje šiizma, uz poznato naučavanje sufizma, ogleda se u radovima pod naslovom:: Biti šiija – biti musliman na drugi način, «Znakovi vremena», IV, 12, Sarajevo 2001. Mikrokozmička dimenzija Tawhida u šiijskoj duhovnosti, Zbornik radova FIN-a, V, Sarajevo 1996. Ne zna se tačno šta je utjecalo na feminiziranost njegov glasa i pokreta


Osim njega, tu su intelektualci koji otvoreno ne zagovaraju šiitsku misao, ali su veoma blagonakloni i izražavaju krajne simpatije prema njoj. Od njih su: dr. Enes Karić, dr. Adnan Silajdžić, dr. Džemaludin Latić, Nedžad Latić (koji je javno na televiziji SAHAR u nov. 2006.g. branio Homeinija nakon nekih komentara Slobodne Bosne, nov.). Džemaludin Latić je jedan od vođa urednika vjerskog programa - propalog projekta BRT-a, Bošnjačke televizije koju je finansirao Iran. Šiitska kurtoazija, pored finansijke podrške, bila je jedan od glavnih povoda pridobijanja ovih ličnosti.


PROPAGATORI HOMEINIZMA U BIH U RUHU SUNNIZMA
Rešid Hafizović Enes Karić Adnan Silajdžić Džemaludin i Nedžad Latić

TIJESNA SARADNJA FIN-a i IRANA
Profesor dr. Fatima Tabataba'i rođena je 1954. godine u Qomu, Iran. Majka je troje djece.
Njezin otac, ajatollah Seyyed Baqer Tabataba'i bio je jedan od istaknutijih profesora na tradicionalnom islamskom sveučilištu u tom gradu.
Trenutno rukovodi Odjelom za islamsku gnozu (irfan islami) u Istraživačkom institutu Imam Homeini u Teheranu.
U toku mjeseca novembra i decembra akademske 2005./2006. godine boravi kao gostujući profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na poziv Fakulteta kao gost na Katedri za akadi koju vodi prof. dr. Rešid Hafizović. (http://www.fin.ba/fin_info/oglasna_tabla/obavjestenja.htm)
Također, i na lokalnim nivoima postoje grupe i pojedinci koji podržavaju i afirmišu šiitsku misao iz vjerskih ili materijalnih pobuda, a oni će biti spomenuti prilikom taksativnog navoda šiitskih aktivnosti u BiH, a one su:

1. AKTIVNOSTI IRANSKOG KULTURNOG CENTRA U SARAJEVU (ul. Ferhadija 2.) kroz koji se promiče šiitksko vjerovanje, ali zakamuflirano u filozofiju, sufizam i tzv. islamsku misao.
Iranska biblioteka oformljena je 1998. godine kao zajednički projekt Biblioteke i Iranskog kulturnog centra u Sarajevu, koji djeluje pri Ambasadi Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. Čitaocima je na raspolaganju oko 500 knjiga o orijentalnoj kulturi i civilizaciji, na četiri jezika: perzijskom, arapskom, engleskom i bosanskom. Iranski kulturni centar nastoji da fond proširuje djelima prevedenim na bosanski jezik, kako bi građa bila dostupna širem krugu čitalaca. Iranska biblioteka redovno dobija časopis "NUR" na bosanskom jeziku, koji izdaje Iranski kulturni centar, a posvećen je iranskoj kulturi, umjetnosti i civilizaciji. Najmlađim čitaocima na raspolaganju su slikovnice i knjige za dječiji i omladinski uzrast.
U saradnji sa Iranskim kulturnim centrom povremeno se organiziraju predavanja o velikim iranskim „stvaraocima“. Zapažena i veoma posjećena bila su predavanja o životu Dželaludina Rumija i njegovoj poeziji sabranoj u "Mesneviji", o pjesniku "Rubaija" Omaru Hajamu i o "Divanu" vođe Islamske revolucije Imama Homeinija.
_ Huseyn Tabatabai: Al-Mizan (Tefsir Ku'ana na arapskom, i u prijevodu na engleski jezik)
_ Višejezična izdanja djela velikih iranskih pjesnika i mislilaca (Firdusi, Rumi, Hajjam, Širazi)
_ Prijevodi na bosanski jezik:

• Staza rječitosti Aliya Ibn Ebi Taliba

• Sahifa Imama Ali ibn El Husejna

• kapitalna djela Morteza Motahhariya

_ Kolekcija knjiga iz likovnih i primijenjenih umjetnosti iranskih stavaralaca (kaligrafija, slikarstvo, fotografija, izrada ćilima)

2. FONDACIJA "MULLA SADRA" U BOSNI I HERCEGOVINI (Halida Kajtaza 74) predstavlja već dobro razgranatu mrežu šiitskih aktivnosti. Glavni misonar je izvjesni profesor Ekber Eydi koji drži redovna predavanja svake subote predavanja za mlade u 17h Ul. Fondaciji "Mulla Sadra" Ul. Bazardžani br. 1(preko puta Careve džamije).

Akbar Eydi
Eydi drži redovna predavanja iz „Mesnevije“ (a dr. Karić kaže da je Mesnevija Kur'an na persijskom!?) Spomenuti profesor, namještenik šiitske da'we, odgovara na sva goruća pitanja Ummeta, a evo dijela odgovora na pitanje o koristi pojave Mehdija (naravno šiitskog): „...Usljed toga, biće Imama Mehdija je poput sunca koje se nalazi iza oblaka koje iako se nalazi iza oblaka , ali njegovi učinci djeluju na prirodu.“ Vidljiva je podrška dr. Rešida Hafizovića i dr. Enesa Karića posebno kroz promovisanje djela šiitskog mislioca Sayyida Husayna Nasra. Sarajevski FiN i ova fondcaija imaju veoma jaku saradnju. Jedno od zajedničkih predavanja je i: "Mulla Sadra i njegova transcedentalna teozofija" Predavač (gost šiija): Prof. Mohammad Hossaini Khamane (
http://www.mullasadra.com/)

3. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR „IBN SINA „ SARAJEVO. „Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", u saradnji sa iranskim i bosanskim intelektualcima, počeo je sa radom u namjeri da da doprinos jačanju kulture dijaloga i boljem međusobnom upoznavanju Istoka i Zapda, s naglaskom na pomoć preporodu islamske kulture i promicanju izvorne islamske misli na prostorima Bosne i Hercegovine i šire.“

Ciljevi instituta "Ibn Sine"
Iransko – bosanski institut "Ibn Sina" bavi se analizom svih pitanja interesantnih za budućnost Bosne i Hercegovine Promicanje i snaženje islamske misli i kulture u Bosni I Hercegovini
Istraživanja različitih aspekata islamske filozofije, gnoze, teologije, kulture, civilizacije i historije, te balkanološka istraživanja iz domena kulturne historije, historije muslimana Balkana, kao i ekonomije i međunarodnih odnosa.Izgradnja kulturnih i akadmeskih veza i dijaloga između bosanskih i iranskih mislilaca. Doprinos međumuslimanskom i međureligijskom dijaloguPotpomaganje veza između visokoškolskih ustanova u Iranu i Bosni i Hercegovini
Periodični časopis "Znakovi vremena" izlazi od 1996.godine i bavi se temama iz oblasti filozofije, gnoze, društvenih pitanja ikulutre. U "Znakovima vremena" na klasičan, ali suvremen način analizira se odnos između Istoka i Zapada, kao i aktuelne krize bosanskog društva i ukupne ljudske zajednice, poput krize identiteta, tradicije, modernizma, kao i pitanja dekadence i urušavanja moralnih vrijednosti suvremenog društva, te problem odnosa globalizacije i lokalnih kultura. Časopis se posebice bavi pitanjima iz domena politike, sociologije, historije i ekonomije koja su aktuelna u Bosni i Hercegovini. Urednik časopisa je dr. Adnan Silajdžić. Institut je do sada organizirao niz seminara i serija predavanja na različite teme: Rumijeva Mesnevija, Staza rječitosti, Komentar Fusus al hikam i dr. (
http://ibn-sina.net/index.php)

4. UDRUŽENJE GRAĐANA ŽENSKI EDUKACIONI CENTAR "KEWSER"
Udruženje građana Ženska edukaciona organizacija Kewser osnovana je u aprilu 1994. godine u Zenici kao nevladina i nestranačka i neprofitabilna organizacija koja u skladu sa svojom misijom „pomaže“ ženama i djeci na polju obrazovanja i odgoja u duhu islamske vjere i kulture. Današnje sjedište Organizacije je u Sarajevu, a članstvo je prošireno na cijelu BiH i inozemstvo.
Povremene tiribine na kojima su gosti poznati novinari, književnici, vjerski službenici i istaknuti intelektualci u našem društvu.Organiziraju kurseve stranih jezika i informatike, mekteb za djecu (!?). U Zenici je već nekoliko godina aktivno dječije obdanište “Kewser”.
IzdavaštvoKewser je izdao dvadeset brojeva internog Biltena za obrazovanje i duhovno uzdizanje i osam periodičnih časopisa RIJEČ. Izdajemo časopis za ženu , porodicu i društvo “Zehra”, koji ima svoje tržište i redovne čitatelje u Bosni I Hercegovini I inozemstvu. Pri časopisu izlazi Zehra za mlade (bilten) koji priređuje Klub mladih pri Ž.E.O. Kewser.

Nastavak slijedi insaAllahODABRANI POSTOVI
Držanje psa u kući
Kada se uže previše rastegne, mora puknuti
Promocija knjige: "Žene iz vremena poslanstva"
Svrha postojanja
Dragi roditelji!
Osmjeh za najbolji doček!
Opasnost jezika
Imigracija
Mudžahitka sa Jermuka
Jelena Lović: Zašto sam prešla na islam
NOVČANIK I DŽIHAD
Hamna bint Džahš
ŠERIJATSKI PROPIS O POTROŠAČKIM KARTICAMA
Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog
Od zablude do niqaba
Prava žene u islamu
Na dunjaluku nema savršene sreće
Ne boj se Allah je s nama!
Ljubav prema ženama
Savjet duši
25 godina u kaburu
Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz
Tako me je naučio život
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ženidba djevicom
Majko...
Jetim (siroče)
Turbo imam
UZROCI SREĆE I OBILJEŽJA SRETNIH
Ljubav
Proslavljanje nove godine je haram !!!
Čovječe, izvuci pouku!
Hurije
Da se malo podsjetimo...
HOmeinizam u Bosni
HOmeinizam u Bosni 2
"Ne srdi se"
Zena i posao
Neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!
Vjera je savjet!
Šejh Usejmin rahimehullah o selefijama
Ljubav prema bogastvu (mal)
Zejde, zašto ubijaš?
La Tahzen
Ebu Bekrova, r.a., oporuka
Omerova, r.a., oporuka
Alijina, r.a., oporuka
Ovo je tvoj Gospodar
Najveća nagrada džennetlijama
Ajvatovica "mali hadzdz"
Svjetlo imana
Qur'an flash tajweed
Rub’ijj ibn Amir r.a.
OSOBINE STRANACA-GARIBA
Hadžadž ibn Jusuf i Seid ibn Džubejr
Posljedice širka
Ja tugu svoju i jad svoj pred Allahom iznosim
Jesi li osjetio slast namaza ?
Kako popraviti svoje stanje
Da li ste znali?
Da li ste znali 2?
Poslušnost drveta Poslaniku a.s.
Sadaka
Učenje Kur'ana
Savjeti muslimanki (pitanja i odgovori)
Put ka Allahovoj milosti
Džennet je pod sjenkama sablji
Priprema za smrt 2
Tvoj posljednji dan na zemlji
Da li ste znali ???
Živjeti u braku
Osmijeh
Ibn Kajjim r.a. o višeženstvu u Islamu
Priča sestre iz Faludže
PROPISI VIŠEŽENSTVA U ISLAMU
Da li je dozvoljeno čitati horoskop???
Fetva o čestitanju Nove Hidžretske godine
Čestitanje nevjerničkih praznika
Povratak Šerijata (Murtaza Khan)
VRATI SE I KLANJAJ JER TI NISI KLANJAO!
Generacija koja se vise neće ponoviti
Tvoja želja
Tako mi Gospodara K'abe ti si prava žena za mene
Psihosomatika kroz prizmu Islama doc. dr. Jusuf Topčagić
Šta se nalazi u srcu?
Put ka Allahovoj milosti (bolest srca)
Put ka Allahovoj milosti (tewba)
Ženidba djevicom
Varka sihirbaza
Rahatluk je u zadovoljstvu i prihvatanju sudbine
Ghuraba(stranci)
Dova za mudzahide
Nauči kršćanstvo za 5 minuta
Ispovijest američkog marinca
Šta je svrha našeg postojanja
Poruka uspavanoj muslimanskoj omladini
Znakovi vremena
Džennet na zemlji
Zablude Sufizma
Zablude Sufizma 2
Kako biser čuva sam sebe
Kad mudžahedina ne bude
Bosna nekad i sad
Naša braća TALIBANI
Uputa za život
Ko je vrjedniji,žene dunjaluka ili hurije
Časna Hifa
La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimin
"NEMAM SREĆE"
Zašto je Hava stvorena od Adema dok je on spavao?
Biranje supružnika
Razdoblja ljubavi – proljeće i ljeto
Sihr (čarolija)
Lijepa žena
Od smrti se nemoze pobeći
To je Allah, pa kako da ga ne voliš
Želiš li?
Želiš li? (drugi dio)
Dnevni obračun
Griješni pogled
20 islamskih savjeta i uputa
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ljubomora i stid
Ahlak
Sabur
Ljubav prema ženi
Odnos snaga dove i nevolja
Prekomjerni govor(nesreća jezika)
Temelji nevjerstvaFREE DOWNLOAD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
516080